Stikstofadvies: onderzoek nodig naar industrie

Het Adviescollege Stikstofproblematiek adviseert drastische maatregelen voor het stikstofprobleem in Nederland. Ze stelt een forse sanering van agrarische bedrijven en een verlaging van de maximale snelheid op snelwegen voor. Voor de industrie moet in beeld worden gebracht welke negatieve bijdrage zij levert en wat voor beleid daarop kan worden gevoerd.

Makkelijke oplossingen zijn er niet volgens het door het kabinet ingestelde Adviescollege. Het eerste deel van het advies heet niet voor niks ‘Niet alles kan’. In dit deel geeft het college adviezen voor de korte termijn (tot eind volgend jaar), voor de zomer van 2020 komt ze met een advies voor de lange termijn.

Evenwichtige verhouding

Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.

Volgens het Adviescollege zijn reductie van emissies en deposities en versneld natuurherstel randvoorwaarden voor toekomstige toestemmingsverlening en de huidige problemen. Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.

Combineren veehouderij en chemie

De veehouderij en het verkeer zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van stikstofemissies (ammoniak en stikstofoxiden). De industrie en energieproductie maken volgens het Adviescollege 1,6 procent uit van het totaal. Volgens het rapport zullen reducties hier op korte termijn niet tot significantie ruimte leiden. Het college adviseert dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, welke maatregelen nodig zijn, en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector.

In de tweede fase wil het Adviescollege verkennen of de chemie indirect een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de emissies afkomstig uit meststromen door technieken te ontwikkelen die daaraan kunnen bijdragen.

Delen:
Author