Chemelot verlaagt emissies dankzij lachgasreductie

De bedrijven op Chemelot hebben vorig jaar hun totale broeikasgasemissie met zeven procent verlaagd van 5,66 naar 5,24 megaton CO₂-equivalenten bij gelijkblijvende productie. Fibrant leverde hieraan een belangrijke bijdrage via een substantiële lachgasreductie. Omdat deze investering medio vorig jaar is afgerond, zal het effect daarvan ook nog merkbaar zijn in een verdere reductie in 2022.

Ten opzichte van ijkjaar 1990 namen de emissies af met 27 procent. Sinds 1990 nam de bedrijvigheid op Chemelot echter toe. Gecorrigeerd voor deze toename daalde de emissie per eenheid geproduceerd product met veertig procent.

Lachgas

Caprolactam-producent Fibrant investeerde vorig jaar 42 miljoen euro in verlaging van de lachgasuitstoot. Bij verbranding van ammoniak in de nitrietfabriek kwam lachgas vrij en ook de HSO en HPO-fabrieken produceerden als bijproduct Stikstofoxide (lachgas). Lachgas is een 265 keer sterker broeikasgas dan kooldioxide.

Nieuwe katalysatoren ontbinden het broeikasgas nu in stikstof en zuurstof. Om dat mogelijk te maken investeerde het bedrijf in nieuwe reactoren en een nieuw proces regeneratieve thermische oxidatie genaamd.

Het milieujaarverslag 2021 van Chemelot met deze en andere informatie wordt begin juni gepubliceerd.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl