blog

Expertblog: Kamp legt energie-intensieve industrie maatregelen op

Publicatie

12 jan 2017

Auteur

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

energiebesparing

Volgens Minister Kamp boekt de energie-intensieve industrie geen of onvoldoende voortgang met de energiebesparing. Hij ziet zich genoodzaakt om in te grijpen en komt per 1 januari 2018 met nieuwe wetgeving. Dit schrijft hij in zijn brief van 23 december jl.

Aanleiding hiervoor is de besparing van 9 PJ in 2020 die door de energie-intensieve industrie zou zijn toegezegd in het Energieakkoord uit 2013. De sector zou zelf – vrijwillig – voor deze besparing zorgen, zo was het idee. De afgelopen periode zijn overleggen gevoerd met de sector om tot een-op-een-afspraken te komen, om alsnog tot die besparing te komen, maar dat heeft nog onvoldoende opgeleverd. Inmiddels begint de tijd te dringen. Over drie jaar is het immers al 2020.

Kamp heeft nu dus besloten de sector alsnog door middel van regelgeving te dwingen tot die energiebesparing. Dit voorjaar moet de inhoud van die regelgeving bekend worden. De brief van 23 december jl. lijkt wel al enige voorzichtige contouren te laten zien.

Inhoud nieuwe regels

Zo geeft Kamp aan dat de nieuwe verplichting niet slechts zal zijn gericht op het elektriciteitsverbruik, maar op het gehele energieverbruik van het desbetreffende bedrijf. Ook zal de op te leggen verplichting niet worden gekoppeld aan een terugverdientijd, maar worden gericht op het doel van 9 PJ in 2020.

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de sector. Als de terugverdientijd kennelijk niet het maatgevende criterium is (zoals dat wel het geval is bij minder grote energieverbruikers, zie art. 2.15 Activiteitenbesluit), dan rijst de vraag op welke wijze de kosten en financiering van de te treffen maatregelen een rol zullen spelen bij de nieuwe regelgeving. Mogelijk dat daarbij wordt gekeken naar de Energietransitie Financieringsfaciliteit ETFF, maar onduidelijk is in hoeverre deze financieringsmogelijkheid voldoende soelaas kan bieden.

Verder wil Kamp het doel van 9 PJ in 2020 centraal stellen en niet zo zeer de maatregelen, zo geeft hij aan. Ook dit roept vragen op. Het doel van 9 PJ is immers het doel voor de sector als geheel. Afgewacht moet worden op welke wijze dit gezamenlijke doel wordt vertaald naar doelstellingen per individueel bedrijf en of dergelijke doelstellingen haalbaar zijn in de periode van 2018 tot en met 2020, ook voor wat betreft de benodigde investeringen en financiering. Verder is onduidelijk of en in hoeverre per bedrijf rekening wordt gehouden met eventuele reeds getroffen besparingsmaatregelen en hoe een level playing field met concurrerende bedrijven kan worden verzekerd.

Vervolg

Veel vragen dus. Waarschijnlijk zal de inhoud van de overleggen die de afgelopen periode zijn gevoerd over de zogenoemde een-op-een-afspraken mede bepalend zijn voor de aard en vorm van de nieuwe regeling, maar of dat daadwerkelijk het geval is, moet worden afgewacht. De desbetreffende bedrijven doen er goed aan deze nieuwe regelgeving op de voet te volgen en daarop te anticiperen door de besparingsmogelijkheden in beeld te hebben.

Wordt vervolgd.

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 8, 2021

30 november 2021

nieuws

Argent Energy bouwt nieuwe kades en steiger

AGENDA