Om voortdurend de veiligheid te verbeteren, moeten partijen op Chemelot de bestaande samenwerking beter benutten. Dit blijkt uit het rapport Chemie in samenwerking – veiligheid op het industriecomplex Chemelot dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.

De groeiambities van Chemelot vereisen een hoger veiligheidsniveau, stelt de Onderzoeksraad. Ook de ligging dichtbij verschillende woonwijken en het grote aantal aanwezigen op de Campus zijn aanleiding om meer ambities te tonen op het vlak van veiligheid. ‘Voldoen aan wet- en regelgeving is op zich een juist uitgangspunt, maar zeker bij groei moet voortdurend gestreefd worden naar het verbeteren van de veiligheid’, aldus de Veiligheidsraad.

Ernstige ongevallen

In 2016 zijn er vier voorvallen geweest op het terrein: drie ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van deze voorvallen onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn. Uit het onderzoek bleek dat de procesveiligheid tekortschoot. Inspectie en onderhoud waren niet altijd op orde, werkinstructies werden niet nageleefd en mogelijke risico’s werden niet geïdentificeerd.

Ook de leeftijd van de installaties speelt een rol. De meerderheid van de fabrieken op Chemelot is ontworpen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Er vinden onderhoud en inspecties plaats, maar er is te weinig aandacht voor het systematisch verbeteren van de fabrieken naar de huidige inzichten. In veel installaties ontbreekt bijvoorbeeld het zicht op de omstandigheden van het productieproces, terwijl dit technisch wel mogelijk is.

Overkoepelende visie

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee, zeker wanneer meerdere van zogeheten Brzo-bedrijven op één terrein gevestigd zijn. De risico’s worden nu per bedrijf beheerst, waarbij de aanpak gericht is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt. De Onderzoeksraad concludeert dat de bestaande samenwerkingsverbanden beter moeten worden benut om de veiligheid structureel te verbeteren.

De Raad beveelt betrokken partijen aan om ambitieuze veiligheidsdoelen te formuleren en deze onderdeel te maken van de ‘Visie Chemelot 2025’. Hierbij is het nodig dat een expliciete afweging plaatsvindt tussen het belang van uitbreiding en de veiligheidsrisico’s van de medewerkers op het terrein en de aanwezigen op de Campus.

Van elkaar leren

In een reactie op het rapport onderschrijft Chemelot de aanbeveling om een gezamenlijk veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een duidelijke ambitie. Dit zal worden opgepakt zodat de veiligheid voor Chemelot als totaal verder wordt verbeterd. Naar aanleiding van de incidenten is al een aantal stappen gezet. Er zijn extra overleggen georganiseerd om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit heeft ertoe geleid dat extra inspecties en een extra risico-inventarisatie in de fabrieken zijn opgezet.

Ook is er meer bewustwording bij de Chemelot-bedrijven om keuzes en afwegingen op veiligheidsgebied regelmatig met elkaar te delen. Op deze manier leren de bedrijven het meest van elkaar en helpen zij elkaar bij het verder verbeteren van het veiligheidsniveau.

Klik hier voor het rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid.