Met een internationaal congres kunnen Nederland, Duitsland en Belgiƫ de aandacht vestigen op de gezamenlijke kansen. En vooral ook op de mogelijkheden om samen te werken. De chemische industrie kan immers oplossingen en innovaties aanreiken om de energietransitie vlot te trekken. Sterker nog, ze kan een belangrijke aanjager zijn op weg naar een sterk gereduceerde CO2-uitstoot en een circulaire economie. Daarin kan Noordwest-Europa koploper zijn in de wereld.

Het Chemvision-congres bouwt voort op eerdere edities van het congres vorig decennium, waar de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen centraal stonden. Nu is de tijd rijp om het gebied uit te breiden en de insteek nog internationaler te maken.

Samen met founding partners uit de chemische industrie wil Industrielinqs – met haar uitgebreide inhoudelijke en organisatorische ervaring – een inspirerend programma bieden. Een congres dat aanzet tot nadenken en uitnodigt om mee te doen aan de duurzame versterking van de chemische industrie in de drie landen. Er is ruimschoots aandacht voor het delen en verder ontwikkelen van kennis. Voertaal is Engels.

Naast kennisuitwisseling biedt dit eendaagse congres ook voldoende tijd om te netwerken. Niet alleen voor aanvang van het congres, tijdens de lunch en de pauze, maar ook gedurende de borrel is er voldoende tijd voor de deelnemers om te netwerken en na te praten over de lezingen, columns en debatten.

Chemvision wordt georganiseerd door Industrielinqs pers en platform en is een initiatief van Chemelot en het managementblad Petrochem. Met verschillende andere founding partners uit de industrie willen zij het congres naar een internationaal niveau tillen.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over het congres.

Blijf via deze link op de hoogte dan laten wij u weten zodra er meer informatie over het congres bekend is.

With an international conference, the Netherlands, Germany and Belgium can draw attention to joint opportunities. And especially the opportunities to work together. After all, the chemical industry can provide solutions and innovations to help the energy transition. In fact, it can be an important driver on the way to greatly reduced CO2 emissions and a circular economy. Northwest Europe can be a world leader in this aspect.

The Chemvision conference builds on previous editions of last decade’s conference, which focused on the cooperation between the Netherlands and Flanders. Now is the time to expand the area and make the approach even more international.

Together with founding partners from the chemical industry, Industrielinqs – with its extensive substantive and organisational experience – wants to offer an inspiring program. A conference that encourages reflection and invites participation in the sustainable strengthening of the chemical industry in the three countries. There is much attention for sharing and further developing knowledge. The language of communication is English.

In addition to knowledge exchange, this one-day conference also offers sufficient time for networking. Not only before the start of the conference, during lunch and the break, but also during the network drinks, there is sufficient time for the participants to network and talk about the lectures, columns and debates.

Chemvision is organized by Industrielinqs pers and platform and is an initiative of Chemelot and the magazine Petrochem. Together with several other founding partners from the industry, they want to take the congress to an international level.

Soon you will find more information about the conference here.

Stay informed via this link and we will let you know as soon as more information about the congress is available.