Nu Aluchemie haar deuren definitief heeft gesloten, kan de sloop en de sanering van de site in de Botlek beginnen. Het is de bedoeling dat het terrein helemaal terug naar greenfield wordt getransformeerd, zoals het was toen Aluchemie er in 1962 begon.

De locatie beslaat een oppervlakte van ongeveer veertig voetbalvelden. Deze staat vol met installaties, ovens en infrastructuur boven en onder de grond. Aluchemie produceerde er ruim vijftig jaar koolstofanodes voor de aluminiumindustrie.

Het bedrijf is eigendom van de Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto en de Noorse stroom- en aluminiumproducent Hydro. Een wereldwijde overcapaciteit aan aluminium zette de prijzen al geruime tijd onder druk. De eigenaren moesten vorig jaar een beslissing nemen: verkoop van Aluchemie, investeren of sluiten. Het werd sluiting per 31 december 2021.

Herbestemming

De sloop en sanering van het terrein verloopt in verschillende stappen. Eerst worden de gebouwen gesloopt, daarna wordt de infrastructuur uit de grond verwijderd en tot slot wordt de bodem gereinigd. De ambitie bij het sloopproces is om zoveel mogelijk van het oude materiaal te recyclen.

Naar verwachting gaat de sloop en de sanering zo’n twee jaar duren. Aluchemie streeft ernaar de locatie eind 2024 schoon terug op te leveren aan het Havenbedrijf Rotterdam. TAUW ondersteunt het bedrijf in de transformatie van het terrein naar een greenfield.

Het is nu nog onduidelijk welke bestemming het terrein over twee jaar krijgt. De verwachting is echter dat het snel een herbestemming krijgt omdat het productieproces van Aluchemie een grote milieu- en stikstofruimte had, die nu vrijkomt.

In een live talkshow bespreekt Bastiaan Leeuw van Vicoma Consultancy & Engineering samen met Sander Meskers van Tata Steel de engineeringsuitdagingen van de energietransitie en de oplossingen die de assets in conditie brengen en houden.

Dat de energie- en grondstoffentransitie ingenieurs nodig hebben, mag duidelijk zijn. Grote asset owners zoals Tata Steel zien zich voor grote uitdagingen staan om hun bestaande processen om te bouwen naar een schone en duurzame variant. Vicoma Consultancy & Engineering krijgt dan ook steeds vaker de opdracht voor modificaties, levensduurverlenging van assets of her-certificering na een revitalisatieproject. In een bestaande industriële omgeving moet dat wel smart gebeuren. En dus scannen de ingenieurs eerst de assets en de omgeving in 3D. Daarmee komen ook de onorthodoxe oplossingen in beeld.

U kunt zich nog inschrijven voor de live talkshow of de online registratie van iMaintain Techport

Tijdens het voorprogramma van iMaintain Techport bespreken Robrecht Bakker en Frank Schouten de uitdagingen van de energietransitie voor asset management en human capital. Nu al dreigen tekorten op de arbeidsmarkt de noodzakelijke ingrepen in het energiesysteem dwars te zitten. De industrie zal dan ook slimmer moeten omgaan met zijn resources. U kunt zich nog inschrijven voor het live congres of de online registratie.

De industriële energie- en grondstoffentransitie is zeer uitdagend. Want waar bedrijven zullen moeten investeren in duurzame assets, lopen ze nu al aan tegen tekorten aan kennis en kunde. BuildingCareers verbindt hoogopgeleid technisch personeel met opdrachtgevers die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Want de menselijke intuïtie en creativiteit is nog altijd superieur aan de kunstmatige intelligentie.

Dat merkte ook Frank Schouten van Compris. Hij begeleidde al veel bedrijven richting de ISO 55001 standaard voor asset management. Nu steeds meer bedrijven een asset manager aanstellen, liep Compris echter tegen dezelfde uitdagingen aan als zijn klanten: tekorten aan kennis en kunde. Samenwerking met BuildingCareers geeft de asset management-experts de nodige ruimte om het menselijke kapitaal waar nodig aan te vullen. Dat biedt Compris de ruimte om te blijven groeien.

13.50 – 14.20 Live talkshow met Robrecht Bakker van BuildingCareers   en Frank Schouten van Compris

 

Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis helpt de NAM bij de ontmanteling van 28 gaswinlocaties in Noord-Nederland. Voordat de boel wordt opgeruimd, onderzoeken verschillende partijen of er herontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daarbij gaat het om mogelijkheden voor energie-hubs, om de energietransitie in de regio een impuls te geven.

Voor eventuele herontwikkeling wordt samen met grondeigenaar, aanwonenden, dorpsverenigingen, lokale energiecorporaties, energiebedrijven, gemeenten en provincie naar mogelijkheden gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld het realiseren van zonneparken, warmtenetten of grootschalige elektriciteitsopslag.

Voor het ontmantelen moeten installaties worden schoongemaakt, vervolgens gedemonteerd en opgeruimd. Als sluitstuk wordt de grond schoon opgeleverd.

Foto: Straks een zonnepark op de plek van gaswinning?

NAM voert in september groot onderhoud uit aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk op de locatie Den Helder.

Om veilig te kunnen werken, maakt NAM de leidingen vooraf aardgasvrij. Het aardgas dat nog in de leidingen aanwezig is, fakkelt ze af. Tijdens het affakkelen is een grote vlam zichtbaar vanaf de locatie. De werkzaamheden op de NAM-locatie in Den Helder starten 1 september en duren tot ongeveer 21 september.

BioMCN heeft twee oefenstations in haar opleidingslokaal ingericht voor leerling operators. De operator training simulator (OTS) is een exacte kopie van het procesbesturingssysteem in de meetkamer van het bedrijf.

Bij het doorgaans stabiele productieproces van BioMCN is het voor nieuwe operators lastig om de paneelfunctie aan te leren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er twee jaar achter elkaar van onderhoudsstop naar onderhoudsstop wordt geproduceerd zonder noemenswaardige verstoring in het proces. Dan is het proces van starten of stoppen van de installatie moeilijk onder de knie te krijgen. En omdat een start enkele dagen duurt, zal de paneeloperator ook niet alle fases van de start meemaken. Om toch de nodige praktische ervaring op te doen, heeft BioMCN nu twee simulatoren voor leerling operators.

Realistisch

De simulator bestaat uit een paneeloperator-station met acht beeldschermen, een fieldoperator-station met twee beeldschermen en een instructeur-station met twee beeldschermen. Omdat de OTS een exacte kopie is van het proces, is het voor de leerlingen heel realistisch om ermee te werken. Processen aansturen en stoppen of opstarten van de verschillende onderdelen van de fabriek, zijn 1 op 1 gekopieerd.

De aanvoerleiding naar Chemelot, die beschadigd raakte door de recente wateroverlast, is succesvol hersteld. Dit betekent dat een aantal fabrieken weer gaat opstarten om daarna weer op volle sterkte te kunnen opereren.

De uitbedrijfname van de pijpleiding had tot gevolg dat er tijdelijk verminderde aanvoer van grondstoffen was. Hierdoor moesten fabrieken of bepaalde fabrieksonderdelen vaker stoppen en weer opstarten. Dit gold onder andere ook voor de naftakraker Olefins 4 van Sabic. Vanaf aanstaande maandag wordt het opstartproces van deze naftakraker ingezet en die is naar verwachting in de loop van dinsdag afgerond. Om de naftakraker gecontroleerd en veilig op te starten, wordt er gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Het fakkelen kan gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast.

De beschadiging leidde niet tot bodem- of watervervuiling.

Wintershall Noordzee start een grootschalig ontmantelingsprogramma in de Noordzee. In de komende anderhalf jaar sluit Wintershall 24 putten in zowel Nederlandse als Duitse wateren. Daarnaast verwijdert het bedrijf twee productieplatformen en twee onderzeese installaties.

Ontmanteling en het volledig verwijderen van haar assets maakt deel uit van de totale activiteitencyclus van Wintershall Noordzee. Een grootschalige campagne als deze is een efficiënte en effectieve manier voor het bedrijf om aan zijn ontmantelingsverplichtingen te voldoen.

De aanbesteding voor het eerste deel van het programma is gegund aan Swift Drilling. In de afgelopen maanden is de SWIFT 10 jack-up rig aangepast en gereedgemaakt om aan de slag te gaan. De boortoren sluit eerst de twee onderzeese putten in sector P9 op een veilige manier volledig af. Daarna zijn de andere putten aan de beurt.

Recyclen

Onderdeel van dit grootschalige ontmantelingsprogramma is het volledig weghalen van de Q4-A en Q4-B productieplatformen, evenals de P9-A en P9-B onderzeese installaties. Naar verwachting start het bedrijf in het voorjaar van 2022 met deze activiteiten, zodat de eerste campagne in het vierde kwartaal van 2022 kan worden afgerond.

Wintershall Noordzee is sinds 1965 actief in de zuidelijke Noordzee. Sinds die tijd heeft het bedrijf zestien productieplatformen volledig ingesloten en verwijderd. Daarvan zijn zeven topsides hergebruikt op nieuwe locaties in de zuidelijke Noordzee. Een topside is zelfs al twee keer gerecycled.

 

Gebak bij Yara Sluiskil, want ammoniakfabriek C is vijftig jaar geworden. Het is de oudste van de drie ammoniakfabrieken op de site. Toch draait hij nog altijd mee in de top van de wereld. En dat blijft voorlopig zo, want voor volgend jaar staat een grote onderhoudsstop in de planning.

In 1971 nam de toenmalige Nederlandse Stikstof Maatschappij de fabriek in bedrijf. Hij was ontworpen om maximaal 900 ton ammoniak per dag te produceren. Die capaciteit is door de jaren heen opgeschroefd naar 1.300 ton ammoniak per dag. En in 1996 heeft de fabriek een revamp gehad om aan de moderne eisen van destijds te voldoen.

Bovendien is er elke drie jaar een grote onderhoudsstop voor inspectie en revisie, waarbij vaak ook andere verbeterprojecten worden geïmplementeerd. De voorbereidingen voor de turnaround van ammoniakfabriek C in 2022 zijn nu al in volle gang. Het doel is om zowel de efficiëntie als het veiligheidsniveau te verhogen en er wordt gekeken naar verdere automatisering van de fabriek. Daar worden ook de toekomstplannen van Yara in meegenomen. Dit betekent dat er wordt gekeken hoe de uitstoot van CO2 verder kan verminderen, hoe de energie-efficiëntie verder kan verbeteren en ook hoe groene waterstof in het proces kan worden ingevoed.

Elektrolyser

Yara heeft plannen om een honderd megawatt elektrolyser in Sluiskil te bouwen. Deze moet windenergie van Ørsted omzetten in groene waterstof. Daarmee kan Yara vervolgens zo’n 75.000 ton groene ammoniak per jaar produceren. Eind dit jaar of begin 2022 neemt Yara hierover een definitieve investeringsbeslissing.

Lees hier meer over de elektrolyser-plannen en vergroening van Yara Sluiskil

Een van de aanvoerleidingen naar chemiesite Chemelot in Geleen is door de recente wateroverlast beschadigd. Hierdoor is er tijdelijk minder aanvoer van grondstoffen naar Chemelot, waardoor niet alle fabrieken op volle sterkte kunnen opereren.

Bedrijven werken sinds de uitbedrijfname van de pijpleiding aan het herstel daarvan. De beschadiging heeft niet geleid tot bodem- of watervervuiling. De tijdelijk verminderde aanvoer van grondstoffen kan als gevolg hebben dat fabrieken of bepaalde fabrieksonderdelen vaker moeten stoppen en weer opstarten. Dit kan gepaard gaan met een bruine pluim of fakkel boven het Chemelot-terrein.

Tekort aan proces-/koelwater

De wateroverlast zorgde er ook voor dat voor het eerst het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) is ingezet. Limburg werd medio juli tot rampgebied verklaard. Chemiesite Chemelot in Geleen ligt net buiten het getroffen gebied en ondervond naast de beschadigde aanvoerleiding geen overlast van het wassende water. Tot op 16 juli de dijk van het Julianakanaal in Meerssen dreigde te bezwijken. Omringende dorpen en buurtschappen werden snel geëvacueerd. Chemelot zou bij een dijkdoorbraak niet onder water komen te staan, maar zou bij een te grote daling van het waterpeil in het Julianakanaal wel te maken krijgen met een tekort aan proces-/koelwater, want dit wordt betrokken uit het Julianakanaal. Met als gevolg tijdelijk afschakelen van fabrieken.

Water naar de site brengen

Vorig jaar is het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) opgericht, een samenwerkingsverband van de bedrijfsbrandweer van Dow Terneuzen, Shell Moerdijk, Gezamenlijke Brandweer Rotterdam en Sitech Geleen. Om toerbeurt staat bij elk lid een PII-coördinator paraat. De aanvrager signaleert een probleem, alarmeert via het PII-alarmnummer de dienstdoende PII-coördinator en overlegt hoe verder te handelen. In dit geval kwam het telefoontje van Sitech. Na overleg werd besloten alle leden van het PII te alarmeren. Het Actiecentrum Chemelot kwam met het idee om water naar de site brengen, en het PII bleek daarin een rol te kunnen spelen met het beschikbaar stellen van hun benodigde systemen.

Pompen

De bedrijfsbrandweer van Gezamenlijke Brandweer Rotterdam, Shell en Dow rukten met grootwater-transportsystemen en grootvermogen-bluswaterpompen op naar Chemelot. De Nationale Politie ondersteunde de verplaatsing van de eenheden. Het plan was om een slangenverbinding te leggen tussen de Maas bij de Urweg in Urmond en het waterinnamepunt van de Chemelot-site. Rond 20:30 uur waren alle eenheden aanwezig op de site. Ter plaatse voerden de liaisons samen met de Officier van Dienst Chemelot de verkenning uit betreffende opstelplaatsen voor pompen en slangenwegen.

Toen de slangen met een vrachtwagen op het traject werden uitgerold, kwam het signaal dat de noodreparatie aan de dijk in het Julianakanaal was gelukt en de geëvacueerde bewoners terug konden naar hun dorpen. Toen wist ook het actiecentrum van Chemelot dat het kanaal bruikbaar zou blijven voor de aanvoer van water.