Gasunie en Perpetual Next gaan samenwerken om uit reststromen groen gas te produceren en distribueren. Ze verwachten in het najaar van 2022 te kunnen beginnen met de bouw van de fabriek, die in Delfzijl komt te staan. De opstart is voorzien in 2024.

De twee partners hebben een 50/50 joint venture overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project Torrgas Delfzijl. De fabriek begint met een groengasproductie van 12 miljoen kubieke meter per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 dan wel 120 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Met de eerste fase van het project is een investering gemoeid van circa 60 miljoen euro.

Perpetual Next neemt de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie verzorgt de distributie van de gassen die via het landelijke aardgasnetwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd.

Technologie

Perpetual Next heeft een technologie ontwikkeld om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in een hoogwaardig grondstof. Deze wordt per binnenvaartschip naar de fabriek gebracht. Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen – een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas – ontstaat syngas. Uit syngas kan vervolgens onder meer groen gas, methanol en waterstof worden gemaakt. Fase 1 van Torrgas Delfzijl richt zich echter voornamelijk op het maken van groen gas.

Tankopslagbedrijf VTTI neemt het bio-energieproject in Tilburg over van Re-N Technology Group. In 2023 wil het bedrijf een nieuwe biogasinstallatie hebben gebouwd.

De nieuwe installatie krijgt een capaciteit van 17 megawatt en genereert onder meer 23 miljoen kubieke meter biogas per jaar. De installatie verwerkt organisch afval en nevenstromen met een anaeroob vergistingsproces. Een deel van het biogas wordt opgewerkt tot groen gas dat aan het net wordt geleverd. Een ander deel gebruikt VTTI om de installatie van stroom te voorzien en als warmte om het afval van de installatie verder te verwerken tot organische meststoffen.

VTTI ziet de overname van het project als een nieuwe stap doordat ze de markt voor groen gas betreedt. Het bedrijf zegt dat de overname perfect past in zijn strategie om zijn productportefeuille te diversifiëren, en om actief te werken aan hernieuwbare energieoplossingen.

Nedmag heeft maandag zijn groengasinstallatie in Veendam officieel geopend. De producent van magnesiumzout heeft de ambitie om in 2035 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De inname van groen gas is daarbij een belangrijke stap.

Buurman van Nedmag, Henk van Oosten, neemt mest afkomstig van boerderijen uit het noorden van Nederland af om het te vergisten. Bij de vergisting ontstaat biogas. Dit wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas. Via een leiding van zevenhonderd meter gaat het naar de groengasinstallatie op het terrein van Nedmag.

Nedmag neemt op dit moment 4,5 miljoen kubieke meter groen gas af. Dat resulteert in een vermindering van het aardgasverbruik met vijftien procent. De komende jaren is het bedrijf van plan de inname van groen gas nog verder uit te bouwen, tot maximaal veertig procent. Daarnaast kijkt het bedrijf naar andere energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en waterstof. Uiteindelijk wil het bedrijf zijn energieverbruik honderd procent vergroenen.

Magnesiumzout

Nedmag in Veendam wint magnesiumchloride (magnesiumzout). Dit zit in een zoutlaag, zo’n tweeduizend meter onder de grond. Deze zoutlaag is het restant van een oerzee vol mineralen en zouten: de Zechsteinzee. De zoutlaag bevat magnesiumzout van het zuiverste soort. Daardoor kan Nedmag hoogwaardige producten produceren voor talloze toepassingen. De producten van het bedrijf worden bijvoorbeeld gebruikt bij het zuiveren van water, het bleken van pulp in de papierindustrie en als vlamvertrager in kunststoffen.

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland veel meer inzetten op waterstof en biogas. Die oproep doet de Groen Gas Coalitie, een coalitie van zestien toeleveranciers van de gasinfrastructuur. Ze lanceren daarvoor ook een nieuwe online kennisbank: gasisgroener.nl

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet worden gehaald. De Groen Gas Coalitie roept het kabinet op om voor de verduurzaming van Nederland nu serieus in te zetten op waterstof en biogas.

Alternatieven

Waterstof is een van de meest veelbelovende oplossingen voor een duurzame vervanging van aardgas. Het is schoon te produceren, je kunt er enorme hoeveelheden energie in opslaan en het is makkelijk te transporteren in de bestaande aardgasnetwerken. Naast waterstof is biogas een goed alternatief voor aardgas. Biogas ontstaat door vergisting van onder meer groente- en fruitresten, rioolslib en mest. Het is een klimaatneutraal proces.

Volgens Marcel Scucces, een van de initiatiefnemers van de Groen Gas Coalitie, laat Nederland kansen liggen. ‘In de Nederlandse bodem ligt voor meer dan 20 miljard euro aan gasleidingen die, met een paar aanpassingen, snel klaargemaakt kunnen worden voor dit duurzame gas. Daarom zeggen we ook: vervang niet de weg, vervang de auto’s. Daarnaast kan waterstof ook als brandstof worden ingezet.’

Om groen gas in te zetten zijn er geringe aanpassingen aan woningen en gebouwen nodig. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten voor isolatie, vloerverwarming, ventilatiesystemen en warmtepompen. Dit maakt de energietransitie voor woningbezitters betaalbaar.

Kennisbank

Om het kennisniveau over waterstof en biogas in Nederland een boost te geven, lanceert de Groen Gas Coalitie een nieuwe website: gasisgroener.nl. Hier vinden bezoekers een kennisbank waarop informatie over deze vormen van energie wordt gedeeld.

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn technologie, waarmee het reststromen kan omzetten in groen gas, gaan opschalen.

Volgens Dagblad van het Noorden heeft SCW samen met partner Gasunie al plannen om in Delfzijl een fabriek te bouwen die jaarlijks 150 tot 200 miljoen kubieke meter groen gas produceert. Met de bouw van de fabriek zou een investering zijn gemoeid van 150 tot 200 miljoen euro.

SCW Systems zet (natte) organische reststromen, zoals rioolslib, agrarische biomassa, GFT en reststoffen uit de industrie, om in voornamelijk groen gas (methaan) en groene waterstof. Deze omzetting vindt plaats bij hoge druk en temperatuur boven het zogenaamde superkritische punt van water. Hierbij is de temperatuur minimaal 375 graden Celsius en de druk minimaal 221 bar. Omdat het groene gas onder hoge druk beschikbaar komt, kan het zonder verdere beperkingen worden geïnjecteerd in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie.

Groene waterstof

Een joint venture van SCW Systems en Gasunie New Energy heeft in Alkmaar al een demonstratiefabriek gebouwd waar de technologie op grote schaal wordt uitgeprobeerd. De twee partners willen nu tot 2023 zo’n twee tot driehonderd productie-units bouwen, verspreid over drie locaties, met een totale capaciteit van ongeveer twintig petaJoule.

Met deze units kan overigens behalve groen gas ook groene waterstof worden geproduceerd. Dit kan als grondstof worden gebruikt in de energie- en chemische industrie. Ten slotte komt er onder hoge druk een zuivere groene CO₂ stroom vrij. Deze kan nuttig worden gebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Maar SCW ontwikkelt ook een nieuw proces voor CO2-hergebruik, waarbij het gasvormig CO2 wordt omgezet in een vaste stof die nuttig kan worden gebruikt als vervanger van cement of kalk. Kort-cyclische CO₂ wordt daarmee permanent aan de atmosfeer onttrokken.

Fosfaten

Een interessante bijvangst is dat de in biomassa aanwezige mineralen uitkristalliseren in de superkritische fase van water. Daardoor wordt terugwinning van bijvoorbeeld fosfaten op termijn mogelijk en kunnen grondstoffenkringlopen worden gesloten. Omdat de natuurlijke fosfaatreserves op lange termijn uitgeput raken, is het belangrijk dat alternatieven voor bijvoorbeeld kunstmestproductie beschikbaar komen.

Meer lezen over de technologie van SCW Systems? Lees het artikel in Petrochem 6 2018 of klik hier.

Negen partijen onderzoeken de mogelijkheden voor groen gas op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Het terrein wordt op dit moment bovengronds ontmanteld.

Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Emmen, Engie, Gasunie, Gasunie Transport Services, Ludan Energy, Combinatie Greenpark Next, Energiebeheer Nederland, Stichting New Energy Coalition en NAM. Samen willen ze onderzoeken of en hoe groen gas kan bijdragen aan de energietransitie en hoe de uitrol en ontwikkeling van groen gas in Nederland kan worden versneld.

Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. In juli heeft een aantal partijen ook al een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstoffabriek op het terrein.

Lees meer over de plannen voor een waterstoffabriek.

Door groen gas te comprimeren naar hoge druk hoeft het niet per se lokaal te worden gebruikt. Het is dan ook in te voeren in het landelijke net. Deze week zijn Gasunie en Enexis daarom begonnen met de bouw van een enorme compressor, de Booster. Volgens planning wordt de installatie dichtbij de productielocatie van Attero in Wijster (Drenthe) medio 2019 in gebruik genomen.

Volgens het recente Klimaatakkoord is er in 2030 twee miljard kubieke meter groen gas nodig voor verwarming van woningen en gebouwen. Veel meer dan momenteel wordt geproduceerd. De Nederlandse gasnetbeheerders willen daarom het invoeden van dit gas stimuleren. De Groen-gas-Booster is volgens de initiatiefnemers een betaalbare manier om het gasnet geschikt te maken voor deze toename.

Zomermaanden

Groen gas wordt al op veel plekken lokaal ingevoed. Daar is de druk lager en wordt het gas direct door omliggende huishoudens en industrieën afgenomen. In de zomer is de lokale vraag naar gas echter beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft. Door in de zomermaanden met de booster het gas te comprimeren naar hoge druk, kan het lokale overschot aan dit duurzaam geproduceerde gas ingevoed worden in het landelijke gasnet. De landelijke vraag naar gas is namelijk wel het hele jaar door voldoende groot.

Voldoende groen gas

Om de werkzaamheden deze week veilig uit te voeren, is het transport van aardgas vanuit het landelijk netwerk stopgezet. Normaal gesproken moet er dan een noodvoorziening worden aangebracht zodat het aardgas via een andere route van Gasunie naar het Enexis netwerk wordt getransporteerd. Maar dat was in dit geval niet nodig. Afvalverwerker Attero had voldoende groen gas geproduceerd om de 10.000 huishoudens in dit gebied van voldoende gas te voorzien.

De technische start-up SCW Systems ontwikkelde een manier om biomassa in superkritisch water om te zetten in groen gas, dat direct in het hogedrukleidingnet van Gasunie kan worden geïnjecteerd. De twee bedrijven bouwen nu samen een demonstratiefaciliteit in Alkmaar om te laten zien dat de technologie ook op grote schaal kan worden toegepast.

De opdracht van Gasunie New Energy is om de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen door duurzame alternatieven te ontwikkelen voor fossiel methaan. Inmiddels loopt een aantal veelbelovende onderzoeksprojecten die een alternatief kunnen bieden voor fossiele brandstoffen. Zo zijn waterstof en groen gas veelbelovende energiedragers. Waterstof kan via elektrolyse worden geproduceerd en groen gas kan worden geproduceerd door het opwerken van biogas uit vergisting of vergassing. Het biogas wordt gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Het doel van Gasunie is niet om gas te produceren en verhandelen. Maar de bestaande gasinfrastructuur kan wel een belangrijke rol blijven spelen in de transitie naar een emissieloze energievoorziening met groen gas en waterstof. Gasunie New Energy heeft daarom samen met SCW Systems een joint venture opgericht met de naam SKW Assets Alkmaar. Deze joint venture ontwikkelt en bouwt de demonstratiefaciliteit Super Kritische Water vergassing Alkmaar. SCW Energy Alkmaar, een honderd procent dochter van SCW Systems, zal de installatie opereren. SCW Energy Alkmaar zal alle inkoop van biomassa en verkoop van groen gas voor zijn rekening nemen.

Superkritisch

Martijn Theelen is als business developer van Gasunie New Energy betrokken bij een innovatieve manier om groen gas te produceren uit lastige natte afvalstromen met organische componenten. De technische start-up SCW Systems ontwikkelde een manier waarmee biomassa in superkritisch water wordt omgezet in biogas, om dit vervolgens op te werken tot groen gas, dat direct in het hogedrukleidingnet van Gasunie kan worden geïnjecteerd. De twee bedrijven bouwen nu samen een demonstratiefaciliteit in Alkmaar om te laten zien dat de technologie ook op grote schaal kan worden toegepast, maar ook om de logistieke keten rondom vergassing van met name natte biomassastromen vorm te geven.

Theelen: ‘Bij een druk van 221,1 bar en een temperatuur van 374 graden Celsius komt water in de zogenaamde vierde toestand. Want naast vast, vloeibaar en gasvormig bestaat ook de superkritische toestand. In die superkritische toestand veranderen de eigenschappen van water zodanig dat er voor het produceren van biogas interessante dingen gebeuren. Zo lossen organische stoffen normaal gesproken amper op in water. In superkritische toestand lossen ze juist goed op en worden de stoffen derhalve zeer fijn verdeeld in water. Bij een temperatuur van zo’n 550 tot zeshonderd graden vallen langere organische ketens zoals lignine uit elkaar in de basismoleculen methaan, kooldioxide, koolmonoxide en waterstof. Vervolgens reageert koolmonoxide met water tot kooldioxide en waterstof, in een zogenoemde water-gas-shift reactie waardoor in het bio-syngas zeer weinig koolmonoxide voorkomt. In de methanisatiereactor reageren waterstof en kooldioxide tot methaan en water.’

Een bijkomend voordeel van de inzet van superkritisch water is dat zouten en andere anorganische stoffen juist zeer slecht oplossen. ‘In superkritische toestand draait de polariteit van water om’, verklaart Theelen. ‘Waar normaal gesproken zouten juist zeer goed in water oplossen, bouwen ze nu kristallen op in de reactor. SCW Systems bedacht een methode om die kristallen uit het heetste deel van de reactor te kunnen verwijderen. Daarmee voorkomen ze een bekend probleem van dit soort reactors: het vastlopen van procesonderdelen door zoutophoping. Een deel van het intellectueel eigendom berust op die methode. Een andere rendementverhogende ingreep is het voorverwarmen van de feedstock, wat het energieverbruik van de reactor behoorlijk tempert.’

Lastige reststromen

Door de keuze voor superkritisch water, kan SCW lastige reststromen gebruiken als voeding voor zijn gasproductie. Theelen: ‘Michael Modell van het Massachusetts Institute of Technology heeft als eerste het fenomeen waargenomen dat leidde tot de superkritieke watertechnologie. In de jaren zeventig ontdekte hij dat glucose volledig kon worden vergast in superkritisch water. Zijn interesse ging echter uit naar de volledige ontleding van gevaarlijke organische verbindingen zoals PCB, en hij concentreerde zich daarom op de mogelijkheid van ontleding door oxidatie in superkritisch water, wat superkritische wateroxidatie (SCWO) wordt genoemd. In het recente verleden is SCWO nog toegepast door het Amerikaanse leger dat er onder meer chemische wapens uit Syrië mee onschadelijk maakte. Hoewel die toepassing geen dagelijkse kost is, demonstreert het wel dat superkritisch water zeer diverse afvalstromen veilig kan verwerken tot nuttige grondstoffen.’

SCW heeft dan ook al diverse reststromen voorbij zien komen. ‘We zijn inmiddels drie prototypes, één pilot-installatie en vier voedingsstromen verder. In het begin gebruikten we een mengsel van mest en glycerol als belangrijkste grondstof voor de reactor. Mest heeft momenteel een negatieve waarde, wat betekent dat we nu geld toe krijgen om het probleemproduct af te voeren. Glycerol had een acceptabele kostprijs, maar dat is inmiddels veranderd, omdat het in verder gezuiverde vorm ook wordt gebruikt in vergisters. Daardoor is de prijs gestegen. Superkritisch water is een goede keuze voor de inzet van natte fracties en zo kwamen we bij het superkritisch vergassen van slib uit rioolwaterzuiveringen.’

Dat slib wordt normaal gesproken verbrand, wat energie kost, en nu levert het gas op. ‘Ook slib heeft een negatieve poort fee, oftewel: waterschappen moeten betalen voor het afvoeren van hun slib. We werken samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat een duurzame oplossing zocht voor zijn slibprobleem. Het slib heeft op zijn beurt ook wel weer wat uitdagingen, zo zitten er meestal zwavelverbindingen in, die uiteraard ook moeten worden verwijderd. Bovendien is het organisch gehalte lager dan van glycerol. Inmiddels hebben we nog een interessant restproduct gevonden in de vorm van vinasse: een rest-/afvalproduct uit de suikerindustrie. In grote suikerproducerende landen zoals Brazilië wordt vinasse gedumpt. Er is een logistieke keten beschikbaar om de probleemstroom naar Europa te transporteren. Zodra er grote hoeveelheden verwerkt kunnen worden, kan hiermee een milieuprobleem in landen zoals Brazilië worden opgelost. Het voordeel van vinasse is dat het een redelijk hoog koolstofgehalte heeft, wat gunstig is voor de gasproductie in Alkmaar.’

Zeven reactoren

De demonstratiefaciliteit in Alkmaar is nabij het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (Investa) gebouwd. Dit ligt naast de gasopslag Bergermeer van Taqa en EBN, van wie de grond ook is gekocht.  Theelen: ’De demonstratiefaciliteit zal bij aanvang een installatie met zeven reactoren zijn die per stuk zo’n tien meter lang zijn. En omdat we onder zeer hoge drukken en temperaturen produceren, is gekozen om er een bunker omheen te bouwen als aanvulling op alle vereiste beveiligingen. Na de reactor komt een methanisatie-installatie en vindt scheiding van methaan en CO2 plaats. Het gas dat hier wordt geproduceerd, injecteren we namelijk direct in de hogedrukleiding van Gasunie Transport Services die hier vlakbij ligt. Deze installatie zal de eerste zijn die groen gas direct in een hogedrukleiding, met hoogcalorisch gas invoedt. De methanisatie draait op iets boven de tachtig bar, dus we hoeven de gasdruk alleen maar te verlagen om hem op de juiste specs te krijgen en in te voeden.’

De methanisatiereactor zet waterstof en kooldioxide om in methaan, waarna ook nog CO2 overblijft. Een membraan scheidt vervolgens het methaan van de kooldioxide waardoor h-gas overblijft, maar ook een zuivere kooldioxidestroom. Theelen: ‘Die kooldioxide zou een hele goede koolstofbron kunnen zijn voor de glastuinbouw in de buurt. De glastuinbouwers draaien steeds vaker op diepe aardwarmte in plaats van de warmtekrachtinstallaties waar ze behalve stroom en warmte ook kooldioxide mee produceerden voor bevordering van de plantengroei. Als de tuinders een goede en stabiele koolstofstroom hebben, kunnen ze hun WKK stilzetten, wat uiteindelijk ook weer een hoop gasverbruik bespaart. Bovendien houden de planten een deel van de CO2 vast, wat uiteraard positief uitpakt voor de koolstof voetafdruk. De installatie is nu al CO2-neutraal en door hergebruik of opslag van de CO2 zou een negatieve CO2-emissie ontstaan.’

De zeven reactoren hebben een gezamenlijke jaarlijkse productiecapaciteit van naar verwachting 13,5 miljoen kuub groen gas. Inmiddels is de eerste reactor klaar en wordt nu gewerkt aan de methanisatie en gasscheiding. Men verwacht die de rest van dit jaar te kunnen afbouwen zodat eind dit jaar kan worden begonnen met produceren. Vervolgens worden de volgende twee reactoren gebouwd die eind 2019 in productie worden genomen en in 2020 zullen de overige reactoren van de demonstratiefaciliteit worden gebouwd.

Decentraal

‘Het mag duidelijk zijn dat de markt voor groen gas heel anders is dan we gewend zijn’, vervolgt Theelen. ‘Waar gas eerst redelijk centraal geproduceerd en gedistribueerd werd, zien we steeds meer decentrale productie van groen gas. We moeten onze eigen netwerken daarop aanpassen, maar ook de logistieke keten moet zich nog ontwikkelen. Daarbij blijft het altijd een overweging tussen het zo efficiënt mogelijk transporteren van grondstoffen en groen gas. De bijdrage die de diverse groen gas projecten nu al leveren aan de vergroening van de energievoorziening is nu al behoorlijk groot en wordt alleen maar groter. Alleen al de installatie van SKW Alkmaar zal in de toekomst evenveel energie produceren als achtentwintig windturbines van hetzelfde formaat (2.3 megawatt) als er achter de fabriek in Alkmaar staan. Bovendien is het gas goed op te slaan en in te zetten wanneer de wind of zon het af laat weten.

Groei groen gas

De installatie van SCW is overigens niet de enige groen gas demonstratie waar Gasunie New Energy in participeert. Theelen: ‘Gasunie en Cogas hebben gezamenlijk Biogas Netwerk Twente opgericht om biogas van lokale producenten te verzamelen. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Na opwerking blijft er vier miljoen kubieke meter groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens in Twente.’

Ook ondersteunen ze de eerste stappen op de groene gasmarkt van Stercore. Dit bedrijf zet met name digestaat en mest om in biobased carbon, wat wordt ingezet als meststof voor de landbouw. Biogas is een bijproduct en door deze op te werken tot groen gas, kan ook dit een bijdrage leveren aan de vergroening van het Nederlandse gas. Hetzelfde geldt voor biovergasser Ambigo, dat weer sloophout als feedstock gebruikt voor de productie van groen gas. Ook deze pilot wordt in Alkmaar gebouwd en kan straks een bijdrage leveren aan de Nederlandse gasvoorziening.

Een andere interessante technologie is die van Torrgas, dat lastig te verwerken, houtachtige biomassa eerst torreficeert tot een soort biokool. Deze getorreficeerde biomassa kan worden omgezet in syngas, een mengeling van koolmonoxide en waterstof, en pure koolstof. Het syngas kan zowel als grondstof voor de industrie als ook als brandstof worden ingezet.’

Nederland kan rond 2050 ongeveer 11 miljard kubieke meter per jaar hernieuwbaar gas produceren. Dat staat in het rapport Green liaisons. De industrie kan al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik verduurzamen.

Vooral ‘superkritische watervergassing’ kan daarbij een doorslaggevende rol spelen. Reststromen worden daarbij gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bio-raffinage in combinatie met zeewier kan op termijn fors bijdragen aan zowel de eiwit-transitie als energietransitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten. Het rapport, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL is aangeboden aan de directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken (EZK), Sandor Gaastra.

De huidige netstructuur is echter nog niet klaar voor zo’n sterke toename van groen gas. De netbeheerders schatten dat een investering van 300 miljoen euro in netaanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard kuub groen gas aan te kunnen.

Grondstofgebruik

Het is voor het eerst dat de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart  gebracht – niet alleen als energiebron maar ook als groene grondstof. De industrie moet immers ook haar grondstofgebruik verduurzamen. Dat kan alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa. Door te innoveren in groen gas kan de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik verduurzamen. Daarnaast zal groen gas ingezet kunnen worden voor duurzame verwarming via bijvoorbeeld hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving.

NS en ProRail nemen in 2020 tien procent van de totale huidige groengasproductie in Nederland af voor het verwarmen van stations en wissels. Essent gaat kantoren, stationsgebouwen en wissels van NS en ProRail verwarmen met groen gas. Het contract tussen NS, ProRail en Essent start op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25 procent van hun gas als groen gas af. In 2020 zal al het gas dat zij afnemen groen zijn. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa tien procent van de totale (huidige) groengasproductie in Nederland.

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groengasproductie-installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die in 2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- en fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels.