VEMW vooral blij met waterstofvisie kabinet

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft gisteren de visie van het kabinet op waterstof voorgelegd aan de Tweede Kamer. Volgens VEMW straalt de visie ambitie uit, is realistisch en praktisch. De belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers  mist nog wel duidelijkheid over de marktordening.

Voor een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar energiesysteem zijn moleculen – naast elektronen – onmisbaar. Die moleculen komen volgens het kabinet in de toekomst vooral uit groen gas en met name waterstof. Om de kansen van waterstof  optimaal te benutten zijn opschaling, kostenreductie en innovatie essentieel.

Internationale strategie

Momenteel is Nederland na Duitsland al de grootste producent van grijze waterstof in Europa. Uit een tiende van het Nederlandse aardgas produceert de industrie waterstof. Bijna alles wordt ingezet in de olieraffinage en de chemische industrie. De waterstofvraag concentreertzich in de vijf grote industriële clusters in Nederland.

Volgens het kabinet kan deze bestaande vraag de transitie naar groen groen geproduceerde waterstof aanjagen. Ook ziet het kabinet mogelijkheden voor Nederland bij het ontstaan van een internationale waterstofmarkt. Waterstof kan et als olie en aardgas een commodity worden. En dan kan Nederland met haar geografische ligging, havens, pijpleidingen en opslagfaciliteiten een spilfunctie vervullen in de regio. De beleidsagenda zet dan ook in op een actieve internationale strategie.

Opschaling en kostenreductie

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW is blij met de Nederlandse ambitie: ‘De kansen liggen in de verschillende toepassingen, de industrie voorop met waterstof als grondstof en energiedrager. Maar ook in de mobiliteit en gebouwde omgeving.’

Volgens Grünfeld stelt het kabinet terecht dat alle soorten emissieloos waterstof nodig zijn, zowel groene als blauwe waterstof.  ‘De waterstofvisie is ook realistisch. Om een waterstofmarkt van de grond te krijgen erkent het kabinet dat ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk is. Huidige instrumenten zoals de SDE++ voorzien onvoldoende hierin. Er is een nieuw -tijdelijk – instrument nodig voor opschaling en kostenreductie van groene waterstof.’

Groene grondstof

VEMW is ook blij dat het kabinet de regie wil nemen. Het kabinet geeft in haar visie aan dat de waterstofketen een volwassen netwerksector kan worden, zoals elektriciteit en aardgas. Waarbij het transportnetwerk een natuurlijk monopolie is. Het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Het kabinet geeft volgens VEMW terecht aan dat de ordening van de toekomstige waterstofmarkt nader onderzoek vraagt..
Grünfeld vindt de kabinetsvisie nog wel te onduidelijk over de marktordening die de ontwikkeling van emissieloos waterstof mogelijk moet maken. Vooral de rol van de netbeheerders en de bescherming van afnemers wordt nog onvoldoende duidelijk. ‘VEMW wordt graag betrokken bij de discussie hierover.’ Samen met de overheid wil ze een succes maken van waterstof als  groene grondstof en energiedrager.

Delen:
Author