Eneco en Shell winnen tender HKW IV

Rond 2031 grootschalige waterstofproductie ten Noorden van Wadden

In het windenergiegebied ten Noorden van de Waddeneilanden moet de eerste grootschalige productiefaciliteit voor waterstof op zee komen. Het windpark moet ervoor zorgen dat ongeveer 500 MW elektrolysecapaciteit kan worden geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat het park rond 2031 operationeel is.

Het ministerie koos voor dit gebied, omdat hier al een windpark gepland stond voor de productie van elektriciteit. Ook ligt er een aardgasleiding die mogelijk hergebruikt kan worden voor het transport van waterstof naar land. Daarbij is aansluiting op het waterstofnetwerk op land goed mogelijk.

Voorbereidingen

Volgens de verantwoordelijk minister Rob Jetten is in de regio Groningen veel draagvlak voor de komst van dit project. Het is het eerste project waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal wordt toegepast. De verwachting is dat deze techniek in de toekomst een grote rol gaat spelen in het energiesysteem. Jetten: ‘Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de lokale overheden krijgen. De provincie en de gemeentes zetten vol in op een groene economie waarbij de productie van duurzame energie centraal staat.’

Het ministerie werkt nu samen met de regio Groningen, partijen rondom het waddengebied en andere betrokken partijen om een aantal zaken meer in detail uit te werken. Zo kijken de partijen naar de aanlanding van het waterstof en naar aspecten op het gebied van veiligheid en ecologie.

Hergebruik

Dit project is het eerste offshoreproject dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk zorgt ervoor dat grote hoeveelheden waterstof aan land zullen worden gebracht en daar op het waterstofnetwerk op land worden aangesloten. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.

Pilot

Als opstap naar dit project, wordt ook gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50-100MW. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500MW efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.

Contouren van de waterstoftransitie in vijf beelden

DEI+ subsidie voor offshore groene waterstofpilot

SENSE-HUB onderzoekt synergie tussen offshorewind, zonnepanelen en waterstofproductie

Vattenfall bouwt offshore waterstofproducerende windturbine

Demoproject voor offshore productie van groene waterstof

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl