ineos Antwerp Lillo

Natuurgebied Brabantse Wal zorgt voor vernietiging omgevingsvergunning Project One

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor het Ineos ‘Project One’ in de Haven van Antwerpen. Na het ontvangen van de omgevingsvergunning een jaar geleden stelden veertien verenigingen een vernietigingsverzoek in. Ook de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland dienden afzonderlijk een verzoek in. De rechter heeft nu beslist dat de vergunning vernietigd moet worden. De omgevingsvergunning die Ineos Olefins Belgium vorig jaar ontving betreft zowel de bouw als de uitbating van de kraker in het noordelijk deel van de haven. Ineos moet de werkzaamheden aan het project tijdelijk staken.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen sprak zich uit over de zaak van de Provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant diende een verzoek vanwege de bijkomende stikstof-uitstoot die het project veroorzaakt richting het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal. Dit gebied staat voor wat betreft stikstof al onder druk. Door het Project One zou de natuur daar nog verder onder lijden. Het project is volgens de provincie vergund zonder dat de effecten van de stikstof-uitstoot en depositie voldoende zijn onderzocht.

Niet zorgvuldig

Het natuurgebied Brabantse Wal is beschermd en valt onder de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat een vergunning alleen dan mag worden toegekend als het zeker is dat de natuur in het gebied niet wordt aangetast door het project. In zijn uitspraak oordeelt de Raad nu dat de Vlaamse Regering niet zorgvuldig heeft beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal. De verantwoording om de bijkomende depositie toe te staan luidt dat de depositie lager is dan 1% van de kritische depositiewaarden in het gebied. Die redenering houdt volgens de Raad niet genoeg rekening met de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied.

Niet toereikend

Verder overweegt de Raad in zijn uitspraak dat de passende beoordeling in het aanvraagdossier niet toereikend is. De studie die Ineos heeft toegevoegd, sluit elke betekenisvolle aantasting uit omdat de totale depositie steeds lager is dan 0,3 kg N/ha per jaar. De studie besluit daarom dat de effecten niet meetbaar of waarneembaar zullen zijn. De Raad oordeelt dat die beoordeling niet tegemoetkomt aan de vereisten die het Hof van Justitie stelt. Het houdt niet voldoende rekening met de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied.

Omdat de vergunning vernietigd wordt, beschikt Ineos Olefins Belgium niet langer over de toelating om de werkzaamheden voor de ethaankraker uit te voeren. De Vlaamse Regering krijgt zes maanden de tijd om opnieuw over de vergunningsaanvraag te beslissen.

Tweede fase Project One Ineos van start

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl